English|Slovensky|Deutsch

Preklady a tlmočenie

Výučba jazykov

Potrebujem preklad, čo mám urobiť?

Ak potrebujete preložiť dokument, skontaktujte sa s nami prosím – najlepšie prostredníctvom e-mailu – a my Vám obratom vypracujeme cenovú ponuku. Uveďte prosím jazykovú kombináciu prekladu (zdrojový a cieľový jazyk), želaný termín prekladu a prípadné ďalšie podrobnosti ako napr. grafické spracovanie, výstupný formát preloženého dokumentu, atď.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Ako je možné zadať objednávku?

Ak potrebujete poradiť príp. získať základné informácie ohľadom prekladov/tlmočenia, tieto Vám poskytneme telefonicky príp. e-mailom (samozrejme zdarma). Po dohodnutí zadania prekladu je potrebné poslať záväznú objednávku e-mailom alebo poštou na našu adresu. V objednávke je potrebné uviesť názov príslušného dokumentu, jazykovú kombináciu, dohodnutú cenu a termín dodania.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Ako dlho trvá preklad?

Pokiaľ ide o termín dodania prekladu, vždy sa snažíme do maximálnej miery vyhovieť Vašim potrebám. Doba spracovania dokumentu závisí od viacerých faktorov ako napr. rozsah dokumentu príp. členenie textu (tabuľky, grafy, obrázky, zložité formátovanie) a pod. Termín dodávky vždy odsúhlasíme so zadávateľom. V prípade potreby je možné vyhotoviť aj online preklady (obratom) či expresné preklady v rámci 24 hodín. Termín dodávky je jedným z faktorov ovplyvňujúci cenu prekladu.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

S akým predstihom je treba objednať preklad/tlmočenie?

Vieme, že naši partneri musia vždy reagovať flexibilne na požiadavky svojich klientov. Nie vždy sa stáva, že je k dispozícii dostatok času, skôr naopak – termíny prekladov bývajú často krátke. Preto je vždy dôležité, aby sme aj my dokázali dodať preklady tak, aby ich naši partneri mali k dispozícii včas. Pokiaľ potrebujete preklad/tlmočenie a ak je to možné, je vhodné sa s nami skontaktovať čo možno najskôr.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Ako a v akej forme Vám doručím preklad?

Klienti nám odovzdávajú preklady najčastejšie v elektronickej forme, je však možná aj iná forma dodania, viď Dodanie a odovzdanie dokumentácie.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Ako počítate sadzbu za preklad?

Na rozdiel od niektorých iných prekladateľských agentúr, nerozlišujeme či sa jedná o bežný dokument (napr. obchodná korešpondencia) alebo tzv. odborný text (napr. technická dokumentácia, návody na použitie a pod.). Cenu prekladu ovplyvňuje hlavne rozsah dokumentu, termín dodania a štruktúra textu (či sa jedná o dokument so zložitým členením textu, grafické spracovanie, a pod.). Ak potrebujete preklad, skontaktujte sa s nami prosím, aby sme vedeli konkrétne podrobnosti o dokumente a mohli Vám tak vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Čo je zdrojový jazyk?

Jazyk, v ktorom je napísaný pôvodný dokument.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Čo je cieľový jazyk?

Jazyk, do ktorého je treba preložiť pôvodný dokument.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Čo je normostrana?

Sadzbu za preklad počítame na základe tzv. normostrán cieľového jazyka, čiže jazyka do ktorého preložíme dokument. Keďže pri použití rôznej veľkosti a druhu písma sa na 1 fyzickú stranu formátu A4 zmesí rôzny rozsah textu, tento rozsah počítame na základe znakov (úderov) - na 1 normostrane je 30 riadkov po 60 znakov, tzn. 1.800 znakov. Počet znakov je možné jednoducho skontrolovať tak, že napr. po otvorení dokumentu formátu MS Word kliknete vľavo hore na lište na Súbor-Vlastnosti-Štatistika-Počet znakov vrátane medzier. Ak napr. dokument obsahuje 18.000 znakov, tak má 18.000 : 1.800 = 10 normostrán. Za jednu normostranu sa považuje každá začatá strana.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Aký je zvyčajný počet študentov v skupine vo firemných kurzoch?

Počet študentov v skupine závisí od potrieb príslušného objednávateľa kurzu. Zvyčajný, nami odporúčaný počet študentov je cca. 6-10, čo zabezpečuje možnosť individuálnej práce, práce vo dvojiciach ako aj v skupinách. Väčší počet účastníkov by bol na úkor kvality kurzu, čiže menšieho priestoru na komunikáciu a na individuálny prístup z našej strany a preto ho neodporúčame. Na druhej strane sa často stretávame s potrebou individuálneho vyškolenia pracovníkov, takže poskytujeme aj výučbu one-to-one (jeden lektor a jeden študent), čo je samozrejme najefektívnejší spôsob výučby.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Aký je rozdiel medzi intenzívnym a polointenzívnym kurzom?

Zvyčajne vyučujeme v jednotkách po 90 minút (= 2 vyučovacie hodiny á 45 min.), čo sa nám v praxi osvedčilo najviac. Za polointenzívny kurz považujeme kurz, ktorý prebieha 2x týždenne po 90 minút, za intenzívny kurz taký, ktorý sa koná 3 a viac krát do týždňa.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Je možné prispôsobiť obsah kurzu podľa potreby?

Samozrejme. Našou filozofiou je poskytovať kurzy „šité na mieru“. Vieme prispôsobiť intenzitu kurzu (intenzívny, polointenzívny kurz, individuálna výučba) ako aj obsahové zameranie kurzu (napr. všeobecná angličtina, obchodná angličtina, finančná angličtina, atď.), keďže v každej spoločnosti existujú odlišné preferencie príp. potreby vzdelávania zamestnancov. Pred zahájením kurzu zvyčajne vykonáme tzv. jazykový audit (stanovíme ciele a priority vzdelávania, zameranie jazykového kurzu a preskúšame študentov, aby sme vedeli určiť ich úroveň ovládania cudzieho jazyka – pre tento účel máme vypracované vlastné špecializované testy).

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ

Ako zaraďujete študentov do skupín?

Určiť správne zaradenie študenta do určitej úrovne je jedným zo základných predpokladov úspešného kurzu. Preto kladieme mimoriadny dôraz na preskúšanie budúcich absolventov kurzu ešte pred jeho zahájením. Kvôli objektivite výsledkov má vstupný test písomnu a ústnu časť. V rámci písomnej skúšky testujeme študentov na základe nášho vlastného testu, kde preverujeme znalosti gramatiky, frazeológie, slovnej zásoby a pravopisu. Na ústnej skúške testujeme ústny prejav, schopnosť reagovať na otázky, úroveň vyjadrovania študenta (plynulosť, správnosť, atď.). Celá skúška (ústna aj písomná časť) netrvá dlhšie ako 30 minút.

ˆNaspäť na úvod stránky...ˆ